Nordiska fjällkor härstammar från de ursprungliga nötkreatursraserna som har funnits i de nordiska länderna i århundraden. De har anpassat sig väl till det tuffa klimatet på våra breddgrader. Tyvärr är våra fjällnära boskapsraser hotade på grund av minskat intresse för uppfödning till förmån för mer produktiva kreatursraser. Foto: NordGen
En tjurskallig kamp för fjällkornas överlevnad
Dela på Facebook
Ur Kvällsstunden vecka 46 – 2023.
Fjällkon har gamla anor i de svenska fjällandskapen. Dessa relativt små kor har kunnat klara sig på ofta magra beten. De har inte levererat så stora mängder mjölk, men i stället fet sådan, vilket hade betydelse i tider då kaloriinnehållet var viktigt på ett ­annat sätt än det är i dag.

Du behöver vara inloggad för att kunna se denna artikel. 

Logga in, eller skapa ett 100% kostnadsfritt webbkonto på Kvällsstunden så får du tillgång till denna och alla andra utvalda artiklar samt exklusivt material som endast finns på kvallsstunden.se.

Fjällkor kallas nötkreatur av SKB-ras och är anpassade till de livsbetingelser som de erbjöds varför djuren är förhållandevis små i jämförelse med senare importerade raser. Den genomsnittliga vikten för korna beräknas till 400–450 kilo med en mankhöjd på 120–130 centimeter. Grundfärgen är vit med svarta eller rödbruna prickar. De är vanligen kulliga, det vill säga saknar horn. 

Enligt en uppgift fanns det 600 fjällkor 2019 och 228 fjällnära kor 2018. Den fjällnära kon skiljer sig från fjällkon huvudsakligen genom att den är mindre och har blivit utsatt för mindre avelsarbete genom inblandning av andra raser. Man anser att fjällraserna härstammar från den lantras av östligt ursprung som har funnits i de norra delarna av Norden i minst 1 000 år. 

Den organiserade aveln startade i slutet av 1800-talet och man började då också föra stamböcker länsvis som 1912 ersattes av en riksstambok. I slutet av 1800-talet fanns det omkring 400 000 kor av norrländsk lantras. Under 1900-talet minskade antalet kraftigt och man började via seminverksamheten korsa in andra raser som SRB och SLB. Mot slutet av 1900-talet fanns det dock fortfarande motsträviga bönder som höll fast vid den ”renrasiga” svenska fjällkon. 

En ko att lita på

Fjällkon liksom den fjällnära kon är alltså gamla svenska lantraser som numera tillhör de utrotningshotade raserna. Antalet djur är så litet att viktigt genmaterial går förlorat. I en forskningsrapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) publicerad 2020 kommer man fram till att bevarandet av fjällkon inte bara är viktigt för den biologiska mångfalden utan det finns också många andra skäl att bevara ett djur som redan har tjänat oss väl under århundraden. 

Fjällkons goda förmåga att omvandla foder som den dessutom söker aktivt och självständigt gör att den mjölkar bättre än andra raser när den utfodras på enbart hö och bete. Vid avspärrning, krig eller annan kris kan man ha mjölkproduktion även om införsel av fossila bränslen och kraftfoder stryps. 

”Fjällkon har dessutom en unik förmåga att kunna producera mjölk på magra marker där ingen annan ras klarar av att producera mjölk” enligt forskarna från bland annat Centrum för biologisk mångfald. Även fjällkons mjölk är unik. När man genom avelsarbete inom andra raser har tappat gener för goda ystningsegenskaper, har man hos fjällkorna lyckats bevara dem. 

“De raser som bidragit till att skapa kulturlandskapet kanske är de som är bäst på att förvalta det även
i framtiden.”

Skrev viktig ko-bok

Mjölkbonden Robert Nilsson från Övre Svartlå har om fjällkon skrivit en bok med titeln Fjällkon – historik, avel och framtid. Det är en omfattande bok som gavs ut 2007. Som titeln anger behandlar den många aspekter av fjällkons liv och dess historia. 

Jordbruksverket skriver i rapporten Trygga husdjursgenetiska resurser att ”… många av våra äldre raser utgör ett levande kulturarv. Flera av våra äldre husdjursraser har varit med och skapat det kulturlandskap vi har idag. De raser som bidragit till att skapa kulturlandskapet kanske är de som är bäst på att förvalta det även i framtiden. 

Raserna är också en värdefull tillgång för att levandegöra historiska miljöer.” 

En kolossalt kärvänlig ko

Fjällkon och fäbodbruket har format varandra. Under generationer har man avlat kor som själva har klarat av att hitta de bästa betena i skogen, som klarat långa vandringar och som varje kväll har kommit tillbaka till fäboden. 

Man har avlat på sociala kor som har gjort fjällkon till en kärvänlig ras som gärna tyr sig till människor. En förlust av fjällkon med sina goda bruksegenskaper skulle göra det traditionella fäbodbruket omöjligt. Fäbodbruket är en viktig del av vårt kulturarv och det omfattar också traditionella kunskap om hållbar naturförvaltning. 

Forskarna finner att bevarandet av fjällkon som en livskraftig ras är en viktig del av Sveriges åtaganden i konventionen om biologisk mångfald och Sveriges miljömål, där man har kommit fram till att det är ”…viktigt att bevara svenska kulturväxter och husdjursraser med unika egenskaper, eftersom de kan vara betydelsefulla för framtida livsmedelsförsörjning och är en del av vårt kulturarv.” 

Här kan man alltså tala om genuin grön omställning när kon på skogsbete omvandlar för människan oätliga gröna växtdelar till livgivande mjölk rik på nyttigheter för både människor och kalvar.

Anses viktig för framtiden

Kommer fjällkon att huvudsakligen vara ett museiföremål i framtiden? Jamtlis friluftsmuseum i Östersund skriver om fjällnära ko och fjällko på sin hemsida att Jamtlis fjällnära ko härstammar från Lillhärjåbygget i Härjedalen och är helt oförädlad. Man poängterar att den fortfarande har sina gamla lantrasegenskaper i behåll. 

”Hon ska kunna föda, föra och föda upp sin kalv, klara sitt eget underhåll och samtidigt ge ett rimligt utbyte av mjölk och kött på ett varierat bete och ett gott skördat ängshö. Hon ska också kunna hålla sig frisk och tåla ett relativt hårt klimat.” 

Om fjällkon skriver man att hon är av utpräglad mjölktyp formad av det jordbruk med skogsbete och fäbodbruk som bedrivits i norra Sverige. Det är alltså djur som man tycker ska ha en plats i ett framtida miljövänligt och resurssnålt jordbruk och inte bara få en plats i museer.   

Stiftelse för fjällkons överlevnad

Per Olof Olsson anlade Trollsåsens avelscentrum för fjällkor 1906. 115 år senare meddelades i media att barnbarnet Lars – som hade drivit gården i över 50 år men på ålderns höst trappat ner och sålt – hade startat en stiftelse där han hade donerat två miljoner kronor. Pengarna ska gå till svenska företagare som verkar för hållbar avel av fjällkor. Jämtländska företagare ska särskilt beaktas. 

Stiftelsen förvaltas av Hushållningssällskapet i Jämtlands län och stipendiet är på 50 000 kronor. Det utdelades första gången 2022. Enligt Hushållningssällskapet är ändamålet med ”Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande” att främja bevarandet av den svenska fjällkon. Stiftelsen har att verka för ett hållbart och långsiktigt arbete för renrasig avel av både Svensk kullig boskap (SKB) som Svensk Fjällko. 

I en intervju sade Lars Trollsås att han ”satsade pengarna för att korna ska få fortsätta leva framåt i tiden. Det är en lättsam ko som är skapt för det jämtländska landskapet. Dessutom är de snälla och trevliga att handskas med.”

Fäbodarna var livsviktiga

ATL, Lantbrukets affärstidning, hade i november 2020 en debattartikel skriven av representanter från Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk med rubriken ”Svensk rovdjurspolitik utrotar våra fäbodar”. Man framhåller bland annat att de flesta av våra lantraser bland kor, getter och får finns på våra fäbodvallar. Det är en miljö där ­fäbodbruket skapar stor artrikedom och biologisk mångfald. 

Det är mer fråga om en livsstil än en ekonomiskt lönande verksamhet. Ett kraftigt ökat rovdjurstryck under de senaste 30 åren bidrar till att utrota fäbodbruket i Sverige. När rovdjuren som utrotningshotade arter vinner terräng, faller i stället många andra utrotningshotade arter offer. Enligt artikelförfattarna är det inte fäbodbruket som ska finansiera rovdjurspolitiken. En stor koncentration av rovdjur finns i de områden som vi väljer att kalla fäbodland – Värmland, Dalarna, Gävleborg och Jämtland. 

Fäbodar har funnits i Sverige åtminstone sedan medeltiden och fäbodbruket anses ha haft sin topp under 1800-talets senare del. Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna tillhörde fäbodarnas kärnområde. Det var nödvändigt att ha tillgång till fäbod med sommarbete för djuren, då det som växte hemma på gården och i dess närhet behövdes till vinterfoder. 

De som vistades i fäbodarna verkar oftast ha trivts mycket bra trots hårt arbete och långa arbetsdagar. Man hade inte husbondens ögon på sig hela tiden. 

Gårdens övriga befolkning var förresten sysselsatt på gården och i dess omgivning. Det gällde bland annat att bärga tillräckligt mycket foder för att djuren sedan skulle klara vintern. Det var inte bara ängar i anslutning till gården som skulle slås utan också tillgängliga myrmarker och, om fäboden inte låg alltför långt borta, även den vall som där var inhägnad.

Ett utmärkt ko-nstverk

Postverket presenterade 1994 en serie frimärken med namnet Lantdjur, där man på högsta valören – som då var 6,40 (!) – kan se en liggande fjällko. Samlarbladet till serien pryds av en bild som visar jämtländska kon Droppelin. Litografin publicerades i Deutsche Landwirtschaftliche Presse 1891. Originalet till denna litografi är en bild från lantbruksmötet i Göteborg i augusti 1891. 

Originalbilden visar Olof Nilsson från Torsta i Ås med Droppelin. På litografin har Olof Nilsson och grimman retuscherats bort. Droppelin (född 1882) ingick i en flock som gav Olof Nilsson ett andrapris, hedersdiplom och 200 kronor.

Karl-Olof Hallman

Fotnot:
SKB = Svensk kullig boskap 
SRB = Svensk rödbrokig boskap

SLB = Svensk låglandsboskap

En litografi av ett fotografi på den jämtländska kon Droppelin (född 1882).
Betande fjällkor var ett populärt motiv på vykorten som skickades från landets norra delar förr i tiden. Här ett antal exempel där fjällkor strosar runt med Årefjällen som kuliss.
Betande fjällkor var ett populärt motiv på vykorten som skickades från landets norra delar förr i tiden. Här ett antal exempel där fjällkor strosar runt med Årefjällen som kuliss.
Betande fjällkor var ett populärt motiv på vykorten som skickades från landets norra delar förr i tiden. Här ett antal exempel där fjällkor strosar runt med Årefjällen som kuliss.
Betande fjällkor var ett populärt motiv på vykorten som skickades från landets norra delar förr i tiden. Här ett antal exempel där fjällkor strosar runt med Årefjällen som kuliss.
Helena Malmqvists nyfikna kor väntar på att husbonden, som kör traktor, ska bli klar med sina sysslor. Bilden deltog i en fototävling anordnad av NordGen.

Vill du läsa den här artikeln i sin helhet och samtidigt få tillgång till många andra intressanta artiklar, matrecept, pyssel, följetonger med mera? Klicka på bilden nedan för att ladda ner hela numret som e-tidning eller sök något från arkivet härifrån.

Nyfiken på Kvällsstunden?

Passa på att utnyttja vårt fina prova-på-erbjudande! Du får fem nummer – för bara 95 kronor! (Avser papperstidningen)
Passa på!

Ett fin-fint erbjudande

Telefon: 021-19 04 15

Mejla kundtjänst: Klicka här

Post:
Kvällsstunden
Klockartorpsgatan 14
723 44 Västerås

Kvällsstunden och kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB. Ansvarig utgivare: Agnetha Brolin. Alla kontaktuppgifter till redaktionen hittar du här.

5/5

Om du har en minut över så skulle vi verkligen uppskatta om du ville lämna ett omdöme om Tidningen Kvällsstunden på vår facebook eller Google. Klicka bara på någon av knapparna nedan.Tack!

Irja Carlsson
Irja Carlsson
14:29 11 Feb 24
Blandat innehåll -- något för alla. Hög kvalité på... artiklarna, kan läsas flera gånger!!!läs mer
Bo Eriksson
Bo Eriksson
11:17 08 Feb 24
Intressant läsning, helst om gamla tider!.
BarbrosPerenner&Träd
BarbrosPerenner&Träd
18:32 16 May 23
Mycket läsvärd, intressanta artiklar. Rekommenderas varmt.
Rose-marie Nilsson
Rose-marie Nilsson
18:14 04 Jan 23
En av de få utgivningar som går i tionde-arv och läses av... alla dessa arvingar/ Leifläs mer
Svante Uller
Svante Uller
22:21 21 Sep 22
En trevlig läsning med ofta ny information i varje nummer.
Thomas Finnberg
Thomas Finnberg
13:46 23 Mar 22
Bra,intressant läsning,fina bilder, brett utbud och... trevliga romaner. korsorden.läs mer
Pia Müller
Pia Müller
12:08 02 Jan 22
Tidning som handlar om lite av varje. En tidning med ofta... intressanta reportage som gör en på gott humör.läs mer
Marie-Louice Börjesson
Marie-Louice Börjesson
13:11 07 Mar 21
Bra reportage som sträcker sig inom alla kategorier.
Ur... historisk synpunkt, Fantastisk.
Inga lögner bara fakta.
Man blir harmonisk bara av att veta att den återkommer 1 ggr/vecka! ❤️
Tack även för era klurigheter såsom bl.a korsorden.
läs mer
Britt Gustafsson
Britt Gustafsson
17:46 10 Nov 20
Den innehåller mycket intressanta reportage
Ulf Löfström
Ulf Löfström
22:34 22 Oct 20
En bra tidning, sprider inte lögner som kvällstidningarna,... berättar fina historier o reportage om det som hänt.läs mer
Nils Dahlgren
Nils Dahlgren
15:25 21 Oct 20
I stort sett allting, utom en del gnällspikar på... "insändarsidorna"! En utomordentligt bra tidning. Intressant, underhållande, bildande!😊😃läs mer
Janne Ek
Janne Ek
07:33 22 Sep 20
Bra och intressant läsning, allmänbildande
Alf Ahlstedt
Alf Ahlstedt
07:14 08 May 20
Staffan Kvist
Staffan Kvist
13:17 02 Apr 20
Att läsa reportagen är så spännande
Inga-Lisa Gustavsson
Inga-Lisa Gustavsson
18:53 16 Jan 20
Många fina reportage om olika orter i Sverige, dessutom... gammaldags romaner och noveller.läs mer
Inga-Britt IB Gustafsson
Inga-Britt IB Gustafsson
15:50 04 Nov 19
Intressanta artiklar, både historiska och i realtid.... Rogivande, avstressande läsning. Gillar den lite gammeldags känslan, både namnet och typsnittet känns trevligt. Har fått vänner att både prova tidningen och bli prenumeranter 🙂läs mer
Bertil Berg
Bertil Berg
08:29 06 Oct 19
Bra reportage, blandat historiskt & nutid
Rune Ljungströmmer
Rune Ljungströmmer
17:05 10 Jul 19
Mycket läsning för mycket lite pengar, delar med grannen... dessutom😍läs mer
Sune Hedström
Sune Hedström
07:17 01 May 19
Reportage om intressanta personer från förr.
The Porsche 924 driver
The Porsche 924 driver
10:55 27 Apr 19
Jätte bra tidning
Gun-Britt Wittgren
Gun-Britt Wittgren
13:45 09 Apr 19
Mycket att läsa både dåtid och nutid
Kent Eriksson
Kent Eriksson
20:06 04 Apr 19
En allmänbildande tidning med intressanta artiklar om vår... historia, kultur, natur och nöjesprofiler. Finurliga korsord och lärorika teman om våra landskap. Alltid överraskande texter. Lär känna Sverige, läs Kvällsstunden. Skönt befriat från kändistrams, latte-eufori och hälsofrälsning 😎läs mer
Jonny Lundström
Jonny Lundström
19:20 31 Mar 19
Tycker att mycket är bra med Kvällsstunden. Främst Noveller... och "Läsarnas egna berättelser" Även kul att läsa om Skådespelare och artister. Korsordet är bra. Helt enkelt en mångsidig tidning.läs mer
John Tjörngren
John Tjörngren
17:02 23 Feb 19
Många intressanta artiklar !
Conny Herbertsson
Conny Herbertsson
16:01 15 Jan 19
Mycket innehållsrik,läsvärd i högsta grad.
Monica Werner
Monica Werner
22:48 01 Jan 19
Att det är en riktig papperstidning som vi faktiskt inte... upptäckt förrän vi själva nått 80-årssträcket. Längtar efter den då det är mycket att läsa för oss bägge två.
God fortsättning på 2019 från två som tänker hänga med
läs mer
Sölve Dahlberg
Sölve Dahlberg
20:56 08 Dec 18
Jag trivs med Kvällstunden.Det är blandat i den.För var och... en.läs mer
Lasseman Svensson
Lasseman Svensson
20:09 15 Oct 18
Jag är 67 år inne på mitt snart 68:tionde år och är inte... allt för gammalmodig, jag gillar Kvällsstunden och finner ro i att bläddra i denna tidning.
Som sagt det är trevligt att bläddra i en riktig tidning i denna digitaliserade värld.
läs mer
Christina Ögrim
Christina Ögrim
13:42 16 May 18
ETT STORT JUBILEUMSGRATTIS till Kvällsstunden 80 år!
Jag... förstår verkligen varför ni finns kvar efter 80 år.
Det är en tidning som jag läser med förtjusning och förväntan. Tittar ivrigt och längtansfullt efter brevbäraren varje tisdag.
Älskar er traditionella och lättlästa layout. Modernisera för allt i världen ingenting! Njutningen av att läsa en äkta papperstidning i behändigt format - HELT UTAN ANNONSER - är ovärderlig.
Era artiklar och reportage är alltid intressanta och läsvärda. Många gånger om celebriteter från förr i tiden, och som verkligen behöver dras fram ur glömskan. Det blir för mig en nostalgitripp down the memory lane.
Er digitala service gör det enkelt, bekvämt - och gratis - att lämna tävlingssvar. Sedan är det bara att ivrigt invänta lottvinsterna. Dessutom är det perfekt storlek på korsordsrutorna, så texten blir lättläst för en starropererad.
Nu i vecka 20 har Kvällsstunden dessutom förärat mig med en helsida om "Rännstensungen från Götgatan 83". Det har gjort mig alldeles varm om hjärtat och oerhört stolt och glad. Då kan jag inte göra annat än att ge Kvällsstunden
FEM SKINANDE GULDSTJÄRNOR
läs mer
Kenneth Falk
Kenneth Falk
15:45 24 Apr 18
Några tycker att tidningens framtoning är gammalmodig, jag... tycker det är en styrka. Att i denna digitaliserade värld få hålla i en papperstidning som påminner om tidningarna som fanns när jag växte upp är en lisa för själen, för även om man hänger med något så när i det moderna mediabruset så känner man sig ganska vilsen ibland. Så snälla, vik inte av från Era traditioner. Dessutom gillar jag den redaktionella texten och dess innehållläs mer
Ingrid Sjödin-Lindström
Ingrid Sjödin-Lindström
13:34 18 Feb 18
Mysig tidning, gillar Sverige-resan; vad finns i våra olika... landskap.
Gunillas kök och stök, bra maträtter och bak, inte så komplicerade.
Lagom svåra korsord och finurliga Naturfrågor.
Sport, nöjes m fl profiler som blir roliga att minnas.
Hela tidningen läsvärd.
Hälsar Ingrid i Västerbotten.
läs mer
Birgitta Nilsson
Birgitta Nilsson
10:55 15 Feb 18
Jag ser fram mot att få denna tidning varje vecka.Den är så... befriande fri från skvaller och har istället intressanta artiklar om allt mellan himmel och jord.Fakta om nöjesprofiler från förr och nu, natur,geografi och läsarnas egna bidrag i form av foton,noveller och minnen.m.m..Att det finns en så här religiöst och politiskt oberoende tidning med fakta och underhållning i lätt tillgängligt format tycker jag är unikt.Personligen är jag också road av hjärngympan korsorden ger;-)läs mer
Ann Christine Eriksson
Ann Christine Eriksson
13:03 14 Feb 18
En mycket bra tidning!
Ronny W-vik
Ronny W-vik
08:28 18 Jan 18
Undebar tidning är 33 år men tycker den är intressant
Ingrid Eriksson
Ingrid Eriksson
10:04 01 Dec 17
Har haft den för flera år sen ..tycker jättemycket om denna... härliga tidning..lite nostalgi i den sååå Härligt!!!läs mer
Christina Lind
Christina Lind
09:33 12 Oct 17
Verkligen ett guldkorn. Mycket spännande och intressant... läsning blandat med recept och korsord!läs mer
Bodil Widén
Bodil Widén
16:51 02 Oct 17
Anitha Säll
Anitha Säll
14:46 28 Apr 16
Fler recensioner
js_loader
Dela Kvällsstunden!

Nyhetsbrevet

Vill du ha information, erbjudanden och rabatter från Kvällsstunden?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

När du registrerar dig på Nyhetsbrevet samtycker du till att få exempelvis erbjudanden, rabatter och allmän information från Kvällsstunden via e-post. Du kan när som helst säga ifrån din prenumeration på nyhetsbrevet om du inte längre vill ha det.

Lyssna på Radio Viking här! Klicka på radion för att starta!

radioRV7

Saknar du ett webbkonto? Du skapar enkelt ett kostnadsfritt konto härifrån.

Du är på väg att logga ut.
Vill du fortsätta?

Just nu har du inga aktiva prenumerationer på E-TIDNINGEN eller TALTIDNINGEN.
Välj ett alternativ nedan för att köpa och aktivera önskad digital prenumeration av Kvällsstunden.